Raritati

Moneda de 1 Leu 1870

1 leu 1870…   23 mm diametru, 5 g, argint 83.5%, cupru 16.5%, margine cu zimţi.     Aversul monedei de 1 leu 1870…cerc perlat exterior valoarea nominală 1 LEU, anul 1870, cunună formată dintr-o ramură de laur (stînga) şi una de stejar (dreapta); sub panglica ce leagă cele două ramuri se află litera C, iniţiala inginerului C.J. Cândescu,directorul şi organizatorul monetăriei de la Bucureşti.                                                                                                                                                                                                                Reversul monedei de 1 leu 1870…inscripţia CAROL I DOMNUL ROMANIEI cu efigia domnului spre stînga, cerc perlat peexterior. Aceasta este prima monedă de 1 leu bătută de România. Piesele au fost bătute la monetăria din Bucureşti începînd din data de 24 februarie 1870. Conform monografie”Monede şi bancnote româneşti“ există exemplare cu feţele amplasate medalistic (foarte rare) şi exemplare obişnuite.De asemenea există exemplare purtînd sigla monetărieiBucureşti,sunt cele care au litera B. În monografia „Monetele României“ (Octavian Iliescu, Paul Radovici, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004) piesa de 1 leu 1870 B este considerată a fi probă monetară.Piesele cu litera B sînt extrem de rare…totusi se cunosc exemplare..

      Prima Monetarie a fost infiintata la data de 24 februarie 1870 intr-un sediu de pe Soseaua Kisselef, eveniment desfasurat in prezenta domnitorul Carol I, a primului ministru Alexandru Golescu si a lui I.C. Bratianu.Pîna la sfîrsitul anului, aici se bat 5000 de piese din aur de 20 LEI si 400.000 de piese din argint de 1 LEU, cu efigia domnitorului pe avers.

            22 aprilie 1867 – se promulga Legea Monetara a României, care stabileste moneda nationala – LEUL. Diviziunea se numeste ban si este egala cu a suta parte din leu.Etalonul unui leu era de 5 grame argint sau 0,32grame de aur.                                         Moneda 1 leu 1870 este prima moneda româneasca pe care apare numele monedei nationale – “leu”. Aflata sub suzeranitate turceasca, Romania reuseste sa faca primul pas in incercarea de a emite o moneda nationala cu efigia principelui roman pe avers.

    Din cauza protestului  Imperiului Otoman, activitatea monetara a incetat dupa citeva luni, iar monedele din argint prevazute in lege au fost executate în Belgia. Portretul domnitorului nu mai apare pe nici una din ele. Activitatea monetariei se pare totusi ca a continuat si dupa 1870, pentru ca în 1871 se mentioneaza o medalie batuta aici, medalie dedicata aniversarii a 400 de ani de la ctitorirea manastirii Putna….

      Dupa recunoasterea independentei de stat a Romaniei la Congresul de la Berlin, Monetaria isi reia baterea de moneda in 1879, de data aceasta fara nici o ingradire. Asa numita perioada de aur a Monetariei este considerata cea cuprinsa intre anii 1879-1885.

      Dupa 1890, exceptand emisiunea de monede din aur 20 lei, timp de 45 de ani moneda romaneasca se comanda in strainatate, desi tentative de reinfiintare a Monetariei au existat in 1924 si 1929. Monetaria a continuat sa existe o perioada, ocupandu-se doar cu baterea de medalii. Din datele istorice nu reiese data exacta de cand n-a mai functionat aceasta prima Monetarie, insa se cunoaste anul demolarii sediului: 1912..

      Datorită lipsei de monedă națională anterioare momentului 1870, toate taxele și vama erau plătite direct în aur; aurul străin era frecvent folosit, ca de exemplu moneda de 20 de franci francezi (cu valoarea de 20 lei), lira de aur turcească (22,70), imperialii ruși vechi (20,60) și suveranii englezi (25,22). Valuta intră astfel masiv în țară, mai ales rubla rusească, ceea ce duce la măsuri drastice din partea unor miniștri, cum a fost Dimitrie A. Sturdza, supranumit „Mitiță roade ruble”, care a forțat un anumit curs de schimb și o anumită circulație de monedă….

1 leu 1876          1 leu 1876….23 mm diametru, 5 g, argint 83.5%, cupru 16.5%, cu zimţi…Avers- ROMANIA, valoarea nominală 1 LEU, cunună împletită din ramuri de laur şi de stejar, cerc perlat exterior ….Revers-  stema României, anul 1876, STERN (numele gravorului) şi un portret (semn folosit pentru monedele bătute la Bruxelles), cerc perlat exterior…Tirajul acestei monede e de   225.000 monede cu anul 1876,a fost batuta si in anii 1873- 4.443.393 monede si in anul 1874 –  4.511.607 monede.

Despre siglele de monetărie folosite pe seria monedelor de argint din 1872-1876

Sigla folosită de monetăria José Allard din Bruxelles, ce apare pe monedele de 50 bani, 1 leu şi 2 lei (1872 – 1876), nu este o halteră, aşa cum se precizează în literatura de specialitate, ci un portret. Acest lucru se poate observa numai pe monedele aflate într-o stare de conservare excepţională. Este interesant de observat că portretul diferă în funcţie de valoarea monedei şi de anul emisiunii.Multi specialistiau afirmat ca  portretul  nu este o faţă oarecare, ci este chipul arhanghelului Mihail, patronul oraşului Bruxelles. Chipul apare pe multe monede bătute la Bruxelles, fiind folosit ca marcă pentru monede timp de cîteva secole, mai ales în perioada medievală.    Ziarele vremii respective  critică această ”batere” de moneda in strainatate din  numeroase motive: moneta slab reliefată, desenul urît şi, mai presus de toate, figura domnitorului care se afla pe celelalte monete mai vechi, dispărută în urma cererii Turciei. Apoi ziarele întrebau de ce noua monetă a fost turnată în Belgia pe cîtă vreme statul avea o monetărie bine montată şi cu personal special?”Imagini inline 2

Adevarat, pe monedele de 1 leu de argint şi 20 de lei de aur din 1870 era reprezentat portretul domnitorului Carol. Prezenţa efigiei a fost interpretată de Turcia ca un semn al tendinţelor de independenţă ale României. În urma protestelor Turciei efigia a fost înlocuită de stema sau de coroana României.                                                                                                                                                                                                                                                  Despre retragerea din circulaţie a monedelor străine care circulau în România

În luna mai a anului 1873 un decret al ministrului de Finanţe Petru Mavrogheni scade cursul monedelor străine care circulau în România şi anunţă că începînd cu 1 decembrie acestea „nu vor mai fi primite la casele publice pe nici un preţ”. În cartea „Bucureştii de altădată” Constantin Bacalbaşa enumeră noile cursuri:

– icoşarul (iermelicul) = 4 lei şi 20 de bani

– o jumătate de icoşar (iermelicul) = 2 lei şi 10 de bani

– un sfert de icoşar (iermelicul) = 1 leu şi 5 de bani

– rubla rusească de argint = 3 lei şi 70 de bani

– o jumătate de rublă rusească de argint = 1 leu şi 85 de bani

– un sfert de rublă rusească de argint = 92 de bani

– piesa de 30 de copeici = 1 leu şi 5 bani

– piesa de 20 de copeici = 50 de bani

– piesa de 15 copeici = 35 de bani

– piesa de 10 copeici = 25 de bani

– sfanţul, piesa de 20 de crăiţari vechi = 70 de bani

– jumătate de sfanţ, piesa de 10 crăiţari vechi = 35 de bani.

Monedele străine au fost astfel înlocuite în circulaţie cu monedele româneşti. Rublele şi copeicile ruseşti au mai avut curs legal şi obligatoriu în România în timpul Războiului de Independenţă şi vreo doi-trei ani după, pe baza unei legi votate pe 4/16 mai 1877.  Astfel putem spune ca ”legal”leul romanesc devine singura moneda romaneasca in anul 1880.

Tin sa multumesc neapart Dl. Adrian Ambrose, pentru acest articol.

********************************************************

               1 leu 1870 23 mm diameter, 5 g, 83.5% silver, copper 16.5%, grained edge. Obverse of 1 leu 1870 outer pearl circle face value 1 LEU, 1870
wreath formed by a laurel branch (left) and oak (right); below the ribbon that ties the branches the letter C, the initial engineer CJ Cândescu, director and organizer of the Bucharest mint. Reverse of 1 leu 1870 I inscription CAROL LORD OF ROMANIA to the left with the image of Mr. pearl circle peexterior. This is the first coin of 1 leu beaten by Romania. The coins were struck at the mint in Bucharest starting from February 24, 1870. According monografie”Monede and Romanian banknotes are examples faces the medal (very rare) and also obişnuite.De copies are copies bearing the logo monetărieiBucureşti are those that they point B. In the monograph Romanian coins(Octavian Iliescu, Paul Radovic Encyclopedic Publishing House, Bucharest, 2004) the 1 leu 1870 B is considered to be  monetarial evidence.The pices  with the letter B are extremely rare though it specimens know ..
The first Mint was founded on February 24, 1870 in the premises of Kisseleff Road, held in the presence of Prince Charles, the first
Alexandru Golescu and Minister of BC Bratianu.Since at the end of the year, here are scrambling 5000 gold coins of 20 lei and 400,000 pieces of silver to 1 LEU, with the effigy of Prince on the obverse.
April 22, 1867 Monetary Law promulgated Romania, which sets national currency LEU. Division is called penny and is equal to one hundredth of a lion leu. The etalon was 5 grams of silver or gold 0,32grame. Currency 1 leu 1870 is the first Romanian currency bearing the name of the national currency lion-Leu”. Under Turkish suzerainty, Romania fails to make the first step in an attempt to issue a national currency with the effigy of Prince Roman on the obverse.
Because protest Ottoman monetary activity ceased after a few months and silver coins set in law were made in Belgium. Portrait of Prince does not appear on any of them. Activity mint it appears that continued after 1870, because in 1871 a medal beaten stated here, medal celebrating 400 years since Construction Putna monastery ….
After recognition of the independence of the Romanian state at the Congress of Berlin, Mint coinage resume in 1879, this time with no fencing. The so-called golden era of the Mint is considered between the years 1879-1885.
After 1890 issue gold coins except 20 lei for 45 years Romanian currency be ordered abroad, although attempts to revive Mint existed in 1924 and 1929. Mint continued to be a period, dealing only with minting of medals. Historical data does not follow the exact date when it first Mint never worked, but the year is unknown demolition office: 1912 ..
Due to lack of currency had before 1870 and all customs fees were paid directly into gold; foreign gold was commonly used, such as currency 20 francs (with a value of 20 RON), Turkish lira gold (22.70), old Russian Imperials (20,60) and British sovereigns (25.22). Currency enters heavily in the country,
especially the Russian ruble, leading to drastic measures by some ministers, as Dimitrie Sturdza, nicknamed “Mitita off rubles“, which forced a certain exchange rate and a certain movement of money ….

                1 leu leu 18761 1876 …. 23 mm diameter, 5 g, 83.5% silver, copper 16.5%, grained Avers- ROMANIA, face value 1 LEU, twisted wreath laurel and oak pearl circle exterior …. reverse Romanian coat of arms, 1876, STERN (engraver’s name) and a portrait (sign used for coins struck in Brussels), outer pearl circle this coin circulation is 225,000 coins 1876, was beaten in the years 1873- 4443393 and coins in 1874 to 4,511,607 coins.

        About logos used mint silver coins series 1872-1876

                   Logo used by José Allard mint in Brussels, which appears on the 50 bani, 1 leu and 2 lei (1872-1876) is not a barbell, as stated in the literature, but a portrait. This can be seen only on the coins are in an exceptional state of preservation. It is interesting to note that the portrait differs depending on the value of the currency and year emisiunii.Multi experts say is a portrait to some, but is the image of Archangel Michael, the patron of Brussels. The image appears on coins minted in Brussels, being used as a trade mark for coins for several centuries, especially in the medieval period. Newspapers critical epoch the driving’ currency abroad for many reasons: poor moneta emphasized, drawing ugly and, above all, figure prince who is on the other coins old missing after Turkish demand. Then newspapers asking why the new coin was cast in Belgium as long as the state had a mint and personal well-mounted special?
True, the silver coins of 1 leu and 20 lei 1870 gold was represented effigy of Carol. The presence of the effigy was deemed by Turkey as a sign of Romania’s independence tendencies. Following protests from Turkey effigy was replaced by the crown emblem or Romania. About the withdrawal of foreign currencies circulating in Romania

             In May of 1873 a decree of the Minister of Finance Peter Mavrogheni decreases during foreign currencies circulating in Romania and announced that starting December 1, they will not be received at the public house at any price“. In the book old Bucharest” Constantin Bacalbaşa lists new courses:

Icoşarul (iermelicul) = 4 lei and 20 bani

Half a icoşar (iermelicul) = 2 and 10 lei money

A quarter of icoşar (iermelicul) = 1 leu and 5 money

Russian ruble silver = 3 lei and money 70

Half a ruble Russian silver and 85 = 1 leu money

A quarter of Russian ruble silver = 92 money

Track 30 kopecks = 1 leu and 5 money

Track 20 kopecks = 50 money

Track 15 kopecks = 35 money

Track 10 kopecks = 25 money

Holy piece of old buck 20 = 70 money

Half-penny piece 10 old buck = 35 money.

          Foreign currencies were thus replaced Romanian coins in circulation.Russian koppeiks rubles and have had ongoing legal and binding in Romania during the War of Independence and two or three years after, by a law voted on 4/16 May 1877. Thus we can say that ligal”leul Romanian becomes Romanian currency only in 1880.

               I wish to thank necessarily Mr. Adrian Ambrose for this item.

 

About ghitamilitaru

Nascut in 1982 Hunedoara
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *